W zakresie terapii dla dorosłych oferuję terapię terapię neurologopedyczną w tym diagnozę oraz  terapię afazji i dysartrii.  Prowadzę też terapię logopedyczną w tym diagnozę i terapię zaburzeń mowy oraz korygowanie wadliwej artykulacji, także terapię wspomagającą leczenie ortodontyczne. Sporządzam opinie dla sądów.

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

 • terapia jąkania (podstawowe symptomy niepłynności mowy: powtarzanie głosek np. a-a-a, sylab np. ma-ma-ma, wyrazów np. Ala Ala ma psa, przeciąganie głosek np. mmmmama, blokowanie np. m….ama, zbyt szybkie mówienie, nierytmiczne mówienie. Jąkanie jest zaburzeniem płynności mowy wynikającym z dyskoordynacji aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego);
 • terapia afazji (zaburzenia mowy polegające na częściowej lub całkowitej utracie umiejętności budowania i rozumienia tekstów słownych na skutek ogniskowego uszkodzenia ośrodków mowy dominującej półkuli mózgu. Do najczęstszych czynników wywołujących afazję zalicza się: udary mózgu, urazy czaszki, guzy mózgu);
 • terapia dysartrii (zaburzenia mowy charakteryzujące się zaburzeniami artykulacji dźwięków na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne tj. artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe);
 • terapia pacjentów z motorycznymi zaburzeniami czynności mowy oraz połykania po nabytych uszkodzeniach mózgu:
  • zaburzenia mowy o charakterze dyzartrii i apraksji mowy ; dotyczą artykulacji, fonacji, prozodii i motorycznych aspektów czynności mówienia;
  • zaburzenia językowe i mowy – afazja; dotyczą programowania i realizacji różnych czynności językowych i objawiają się zaburzeniami nazywania powtarzania, tworzenia zdania, przetwarzania informacji językowej i rozumienia języka na różnym poziomie złożoności wypowiedzi; dotyczą języka mówionego oraz pisanego;
  • zaburzenia komunikacji interpersonalnej ( inne niż afazja i dyzartria ) – brak kompetencji do nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu międzyosobniczego, trudności z wyrażaniem komunikatów przy użyciu gestykulacji, mimiki lub innych pozajęzykowych środków wyrazu; trudności ze zrozumieniem wymienionych form ekspresji wyrażanych przez innych. Deficyty łagodniejsze dotyczą praktycznych aspektów komunikacji takich jak rozumienie kontekstu, przekazu emocjonalnego w komunikacji oraz innych form przetwarzania informacji językowej w kontekście komunikacji społecznej.
  • zaburzenia połykania – dysfagia związane z dysfunkcją czynności żucia, formowania kęsa i aktywnego kontrolowania procesu połykania w fazie ustnej i gardłowej; wprowadzenie technik specyficznej stymulacji funkcji połykania.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • diagnoza zaburzeń mowy (diagnozę sporządzam w przeważającej części w formie opisowej, zawiera ona informacje dotyczące stanu mowy, a także innych funkcji istotnych dla terapii mowy);
 • korygowanie wadliwej artykulacji;
 • wspomaganie leczenia ortodontycznego;

 

SPORZĄDZANIE OPINII DLA SĄDU W SPRAWACH SPORNYCH Z ZAKRESU POSIADANEJ SPECJALIZACJI

przycisk

sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet moose knuckles pas cher moose knuckles pas cher moose knuckles pas cher moose knuckles pas cher moose knuckles pas cher moose knuckles outlet moose knuckles outlet moose knuckles outlet moose knuckles outlet moose knuckles outlet maillot de foot pas cher maillot de foot pas cher maillot de foot pas cher maillot de foot pas cher maillot de foot pas cher scarpe nike air max outlet scarpe nike air max outlet scarpe nike air max outlet scarpe nike air max outlet scarpe nike air max outlet scarpe nike air max outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher mcm outlet online moose knuckles outlet usb backpack outlet happiness outlet happiness outlet shoes