Metoda „Dyna-Lingua M.S” jest metodą uniwersalną , czyli nie jest ukierunkowaną na wybrany rodzaj zaburzeń rozwojowych, lecz umożliwiająca prowadzenie terapii dzieci z różnymi problemami logopedycznymi i psychologicznymi, czyli dzieci z zespołem Downa, autystycznych, upośledzonych umysłowo, z dysfazją sensoryczną i motoryczną itd., a także osób dorosłych z afazją.

Metoda koncentruje się na stymulowaniu głównych i zarazem najbardziej złożonych funkcji psychicznych: mowy i myślenia. Praca terapeutyczna prowadzona jest w oparciu o tzw. diagnozę operacyjną oraz opracowany na jej podstawie indywidualny program terapeutyczny.

W wątku logopedycznym w/w metody podstawową role odgrywa pojecie spontanicznej aktywności słownej ( SAS ). Pojecie to oznacza aktywność słowna dziecka, która pojawia się bez zachęty, pytania, instrukcji czy nakazu innych osób. Działania logopedyczne  stosowane tej metodzie są ukierunkowane przede wszystkim na komunikacyjną funkcję mowy, natomiast działania psychologiczne skupiają się na jej funkcji poznawczej. Wspólnym składnikiem obu wątków metody jest : relaks psychostymulacyjny oraz ćwiczenia energetyzujące.

Podstawą pracy logopedycznej jest system ćwiczeń oddechowo-głosowych oraz trening narządów artykulacyjnych . W metodzie psychostymulacyjnej stosuje się wiele technik wspierających mówienie:

  • technika rytmogestów – wzmacnia procesy rozumienia, zapamiętywania całych wypowiedzi zdaniowych. Dzięki temu, iż nie kładzie się nacisku na artykulację, w umyśle dziecka tworzy się szkic wypowiedzi zdaniowej, który jako całość kojarzony jest z odpowiednia sytuacją. Mówiąc inaczej dzięki rytmogestom szybciej chwytany jest i zapamiętywany sens wypowiedzi, ich intencja komunikacyjna;
  • techniki kreacji ruchowych – stanowią wsparcie dla wypowiedzi dłuższych niż jednowyrazowe. Stosuje się je podczas wypowiadania zdań. Wykonywanie skodyfikowanych lub wymyślonych na tę okazje ruchów wywołuje stan podwyższonej koncentracji ,tworząc jednocześnie skojarzenia słuchowo-ruchowe i artykulacyjno-ruchowe;
  • technika zalewania mową – celem jest tworzenie i utrwalanie skojarzeń słowno-obrazowych;
  • technika wielokrotnych powtórzeń – służy podkreślaniu tych fragmentów wypowiedzi , które maja kluczowe znaczenie dla rozumienia przekazu słownego;
  • w przypadku dzieci autystycznych włączany jest program językowo-komunikacyjny związany teoria umysłu. Teoria umysłu jest zespołem zdolności poznawczych, opartych na wrodzonych mechanizmach percepcji , które to zdolności dotyczą wnioskowania o stanach mentalnych innych ludzi, na podstawie obserwacji ich zachowania oraz wiedzy o sytuacji , w której te osoby się znajdują. Sprawnosć komunikacyjna człowieka w zasadniczym stopniu zależy od jego teorii umysłu.

Myślenie w opisywanej metodzie traktowane jest jak czynność rozwiązywania problemu, która polega na przetwarzaniu informacji, prowadzącym do tworzenia nowej potrzebnej informacji.

Metoda „Dyna-Lingua M.S” rozwija u dzieci także ogólna tendencję do „ atakowania problemów”. Ten rodzaj motywacji ofensywnej jest nazywany działalnością problemową.

Anna Kucharska

logopeda, neurologopeda

Metoda Dyna Lingua M. S.