W zakresie terapii dla dorosłych oferuję terapię terapię neurologopedyczną w tym diagnozę oraz  terapię afazji i dysartrii.  Prowadzę też terapię logopedyczną w tym diagnozę i terapię zaburzeń mowy oraz korygowanie wadliwej artykulacji, także terapię wspomagającą leczenie ortodontyczne. Sporządzam opinie dla sądów.

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

 • terapia jąkania (podstawowe symptomy niepłynności mowy: powtarzanie głosek np. a-a-a, sylab np. ma-ma-ma, wyrazów np. Ala Ala ma psa, przeciąganie głosek np. mmmmama, blokowanie np. m….ama, zbyt szybkie mówienie, nierytmiczne mówienie. Jąkanie jest zaburzeniem płynności mowy wynikającym z dyskoordynacji aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego);
 • terapia afazji (zaburzenia mowy polegające na częściowej lub całkowitej utracie umiejętności budowania i rozumienia tekstów słownych na skutek ogniskowego uszkodzenia ośrodków mowy dominującej półkuli mózgu. Do najczęstszych czynników wywołujących afazję zalicza się: udary mózgu, urazy czaszki, guzy mózgu);
 • terapia dysartrii (zaburzenia mowy charakteryzujące się zaburzeniami artykulacji dźwięków na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne tj. artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe);
 • terapia pacjentów z motorycznymi zaburzeniami czynności mowy oraz połykania po nabytych uszkodzeniach mózgu:
  • zaburzenia mowy o charakterze dyzartrii i apraksji mowy ; dotyczą artykulacji, fonacji, prozodii i motorycznych aspektów czynności mówienia;
  • zaburzenia językowe i mowy – afazja; dotyczą programowania i realizacji różnych czynności językowych i objawiają się zaburzeniami nazywania powtarzania, tworzenia zdania, przetwarzania informacji językowej i rozumienia języka na różnym poziomie złożoności wypowiedzi; dotyczą języka mówionego oraz pisanego;
  • zaburzenia komunikacji interpersonalnej ( inne niż afazja i dyzartria ) – brak kompetencji do nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu międzyosobniczego, trudności z wyrażaniem komunikatów przy użyciu gestykulacji, mimiki lub innych pozajęzykowych środków wyrazu; trudności ze zrozumieniem wymienionych form ekspresji wyrażanych przez innych. Deficyty łagodniejsze dotyczą praktycznych aspektów komunikacji takich jak rozumienie kontekstu, przekazu emocjonalnego w komunikacji oraz innych form przetwarzania informacji językowej w kontekście komunikacji społecznej.
  • zaburzenia połykania – dysfagia związane z dysfunkcją czynności żucia, formowania kęsa i aktywnego kontrolowania procesu połykania w fazie ustnej i gardłowej; wprowadzenie technik specyficznej stymulacji funkcji połykania.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • diagnoza zaburzeń mowy (diagnozę sporządzam w przeważającej części w formie opisowej, zawiera ona informacje dotyczące stanu mowy, a także innych funkcji istotnych dla terapii mowy);
 • korygowanie wadliwej artykulacji;
 • wspomaganie leczenia ortodontycznegozastosowanie regulatorów funkcji MFS

TERAPIA ENMOT

Terapia skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami połykania (dysfagią), jedzenia, artykulacji, symetrii twarzy, z trudnościami dyzartrycznymi, nadmiernym ślinotokiem, dystrofią mięśni w stanach po wypadkach, udarach, podczas kształtowania się rozwoju mowy i w patologiach procesu połykania.
ENMOT to terapia , która z sukcesem jest stosowana w przypadku pacjentów dotkniętych rzadkimi zespołami genetycznymi (SMA, SLA, DMD, SCA, Zespół Moebiusa, Charge, Treachera Collinsa), m.p.dz., nienormatywną dystrybucją napięcia mięśniowego oraz z rozszczepami całkowitymi.


SPORZĄDZANIE OPINII DLA SĄDU W SPRAWACH SPORNYCH Z ZAKRESU POSIADANEJ SPECJALIZACJI

przycisk