W zakresie terapii dzieci oferuję terapię neurologopedyczną w tym terapię dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,  autyzmem oraz Zespołem Aspergera, terapię logopedyczną, a także stymulację rozwoju zdrowego dziecka od pierwszych miesięcy jego życia. Przygotowuję również opinie dla sądów w zakresie posiadanej specjalizacji.

DIAGNOZA

 • Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka –KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat (zaświadczenie nr 38/2017/KOSF)
 • Diagnoza języka dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji – KOJD – AFA – test do oceny języka dziecka  (zaświadczenie nr 46/2017/KOJD – AFA)
 • Diagnoza funkcjonalna –Formularz Diagnostyczny MFS –od urodzenia do wieku dorosłego.

LECZENIE ZABURZONYCH FUNKCJI MOTORYCZNYCH JAMY USTNEJ SYSTEMEM MFS

System MFS jest to zestaw silikonowych stymulatorów służących do reedukacji najważniejszych funkcji motorycznych jamy ustnej takich jak:

 • Oddychanie
 • Połykanie
 • Osłabione lub wzmożone napięcie mięśni żwaczy i około ustnych.

Zobacz regulatory systemu MFS ->


TERAPIA METODĄ PADOVAN

Stosowana jako metoda praktyczna , która ma przywracać utracone zdolności systemu nerwowego ( np. uszkodzenia powypadkowe, zaburzenia rozwoju, opóźnienia rozwoju) i ma pobudzić do rozwoju zahamowane procesy. Ale również jako interwencja w zaburzonych funkcjach ( dysfunkcjach, jak dysleksja, dysgrafia, ADHS, ADHD, zaburzenia uwagi).


TERAPIA ENMOT

Terapia skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami połykania (dysfagią), jedzenia, artykulacji, symetrii twarzy, z trudnościami dyzartrycznymi, nadmiernym ślinotokiem, dystrofią mięśni w stanach po wypadkach, udarach, podczas kształtowania się rozwoju mowy i w patologiach procesu połykania.
ENMOT to terapia , która z sukcesem jest stosowana w przypadku pacjentów dotkniętych rzadkimi zespołami genetycznymi (SMA, SLA, DMD, SCA, Zespół Moebiusa, Charge, Treachera Collinsa), m.p.dz., nienormatywną dystrybucją napięcia mięśniowego oraz z rozszczepami całkowitymi.


TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

 • wspomaganie rozwoju płynności mowy dziecka z jąkaniem rozwojowym (niepłynność mowy występująca u dzieci w młodszym wieku tj. przed 5 r.ż., pojawia się na skutek intensywnego rozwoju mowy dziecka, zmniejsza się wraz z wiekiem na skutek doskonalenia przez dziecko systemu językowego);
 • terapia jąkania (podstawowe symptomy niepłynności mowy: powtarzanie głosek np. a-a-a, sylab np. ma-ma-ma, wyrazów np. Ala Ala ma psa, przeciąganie głosek np. mmmmama, blokowanie np. m….ama, zbyt szybkie mówienie, nierytmiczne mówienie. Jąkanie jest zaburzeniem płynności mowy wynikającym z dyskoordynacji aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego);
 • terapia dysfazji (zaburzenia rozwoju mowy u dzieci wynikające z patologii mózgu tzw. dysfazja rozwojowa czyli przyczyna zaburzeń rozwoju zaistniała przed początkiem rozwoju mowy lub tzw. dysfazja nabyta – na skutek uszkodzenia prawidłowo rozwijającego się mózgu czyli w trakcie procesu rozwojowego)
 • terapia dysartrii (zaburzenia mowy charakteryzujące się zaburzeniami artykulacji dźwięków na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne tj. artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe);
 • terapia mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • terapia mowy dzieci autystycznych;
 • terapia dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji na podstawie testu – KOJD – AFA
 • terapia dzieci z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym (pacjenci hiper i hipotoniczni) w okolicach aparatu artykulacyjnego z zastosowanie technik kinezjotapingu.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • diagnoza zaburzeń mowy (diagnozę sporządzam w przeważającej części w formie opisowej, zawiera ona informacje dotyczące stanu mowy dziecka, a także innych funkcji istotnych dla terapii mowy, w okresie, gdy dziecko zostało zgłoszone na terapię);
 • terapia dyslalii (nieprawidłowe realizacje głosek);
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy (ważne jest ustalenie czy opóźniony rozwój mowy jest samoistny – dotyczy tylko procesu mówienia, rozwój zdolności rozumienia jest prawidłowy, najczęściej wynika z indywidualnego tempa i rytmu rozwojowego lub braku dojrzałości aparatu artykulacyjnego; czy opóźniony rozwój mowy jest niesamoistny – opóźnienie powstaje na określonym tle i jest ściśle związane z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego dziecka);
 • projektowanie terapii dzieci z zaburzonym słuchem fonemowym na podstawie narzędzia diagnostycznego – KOSF;

DIAGNOZA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Kiedy wybrać się z dzieckiem na diagnozę Przetwarzania Słuchowego?
Jeśli u Twojego dziecka występują:

 • trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 • trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • dystrakrory, dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę,
 • szybko dekoncentruje się ( nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu),
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,

Aktywny Trening Słuchowy wg. metody Neuroflow jest adresowany do dzieci u których występował/y:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI),
 • zaburzenia uwagi bez nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD)
 • dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją, bądź ryzykiem dysleksji.

Przeczytaj więcej o Centralnych Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego


STYMULACJA ROZWOJU ZDROWEGO DZIECKA JUŻ OD PIERWSZYCH MIESIĘCY JEGO ŻYCIA
Zobacz materiał video „Stymulacja rozwoju niemowlęcia”


przycisk