W zakresie terapii dzieci oferuję terapię neurologopedyczną w tym terapię dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,  autyzmem oraz Zespołem Aspergera, terapię logopedyczną, a także stymulację rozwoju zdrowego dziecka od pierwszych miesięcy jego życia. Przygotowuję również opinie dla sądów w zakresie posiadanej specjalizacji.

DIAGNOZA

 • Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka –KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat (zaświadczenie nr 38/2017/KOSF)
 • Diagnoza języka dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji – KOJD – AFA – test do oceny języka dziecka  ( zaświadczenie nr 46/2017/KOJD – AFA)

 

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

 • wspomaganie rozwoju płynności mowy dziecka z jąkaniem rozwojowym (niepłynność mowy występująca u dzieci w młodszym wieku tj. przed 5 r.ż., pojawia się na skutek intensywnego rozwoju mowy dziecka, zmniejsza się wraz z wiekiem na skutek doskonalenia przez dziecko systemu językowego);
 • terapia jąkania (podstawowe symptomy niepłynności mowy: powtarzanie głosek np. a-a-a, sylab np. ma-ma-ma, wyrazów np. Ala Ala ma psa, przeciąganie głosek np. mmmmama, blokowanie np. m….ama, zbyt szybkie mówienie, nierytmiczne mówienie. Jąkanie jest zaburzeniem płynności mowy wynikającym z dyskoordynacji aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego);
 • terapia dysfazji (zaburzenia rozwoju mowy u dzieci wynikające z patologii mózgu tzw. dysfazja rozwojowa czyli przyczyna zaburzeń rozwoju zaistniała przed początkiem rozwoju mowy lub tzw. dysfazja nabyta – na skutek uszkodzenia prawidłowo rozwijającego się mózgu czyli w trakcie procesu rozwojowego)
 • terapia dysartrii (zaburzenia mowy charakteryzujące się zaburzeniami artykulacji dźwięków na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne tj. artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe);
 • terapia mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • terapia mowy dzieci autystycznych;
 • terapia dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji na podstawie testu – KOJD – AFA
 • terapia dzieci z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym (pacjenci hiper i hipotoniczni) w okolicach aparatu artykulacyjnego z zastosowanie technik kinezjotapingu.

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • diagnoza zaburzeń mowy (diagnozę sporządzam w przeważającej części w formie opisowej, zawiera ona informacje dotyczące stanu mowy dziecka, a także innych funkcji istotnych dla terapii mowy, w okresie, gdy dziecko zostało zgłoszone na terapię);
 • terapia dyslalii (nieprawidłowe realizacje głosek);
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy (ważne jest ustalenie czy opóźniony rozwój mowy jest samoistny – dotyczy tylko procesu mówienia, rozwój zdolności rozumienia jest prawidłowy, najczęściej wynika z indywidualnego tempa i rytmu rozwojowego lub braku dojrzałości aparatu artykulacyjnego; czy opóźniony rozwój mowy jest niesamoistny – opóźnienie powstaje na określonym tle i jest ściśle związane z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego dziecka);
 • projektowanie terapii dzieci z zaburzonym słuchem fonemowym na podstawie narzędzia diagnostycznego – KOSF

TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • konsultacje w zakresie problemów:diagnoza w zakresie problemów w nauce;
  • szkolnych – dojrzałość szkolna, ryzyko dysleksji, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, trudności z koncentracją uwagi, pamięcią, wolne tempo pracy;
  • wychowawczych – trudności w porozumieniu się z dzieckiem, poczucie bezradności wobec jego zachowań, rozumienie własnych emocji w relacji z dzieckiem;
  • emocjonalnych – agresja, gniew, złość, lęk, problemy ze snem, jedzeniem, bóle brzucha, moczenie;
  • społecznych – trudności adaptacyjne, trudne relacje z rówieśnikami;
  • rodzinnych – konflikty rodzic – dziecko, rywalizacja i zazdrość w rodzeństwie, konflikty między rodzicami i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka;
 • diagnoza w zakresie problemów w nauce;
 • terapia pedagogiczna /korekcyjno-kompensacyjna/ w zakresie doskonalenia procesu czytania i poprawnej pisowni dla dzieci w kl. 0-IV;

STYMULACJA ROZWOJU ZDROWEGO DZIECKA JUŻ OD PIERWSZYCH MIESIĘCY JEGO ŻYCIA
Zobacz materiał video „Stymulacja rozwoju niemowlęcia”


przycisk